معرفی پنجره دو سه جداره upvc

windowdoubleglazed
پنجره دوجداره اغلب به صورت دو و یا سه جداره استفاده می شوند چرا که این امر کارایی پنجره ها را در بحث عایق بندی دوچندان کرده است. البته نمی توانید پنجره با شیشه دوجداره را با شیشه سه جداره تعویض کنید. زیرا پروفیلی که برای شیشه سه جداره تولید می شود دارای استحکام بیشتر و محلی که شیشه ها قرار می گیرند دارای ابعاد بزرگتری نسبت به پنجره دوجداره است، اما شما می توانید به وسیله پروفیل های بازسازی عملیات تعویض پنجره را انجام دهید.

شیشه دوجداره

پنجره دوجداره اغلب به صورت دو و یا سه جداره استفاده می شوند چرا که این امر کارایی پنجره ها را در بحث عایق بندی دوچندان کرده است. البته نمی توانید پنجره با شیشه دوجداره را با شیشه سه جداره تعویض کنید. زیرا پروفیلی که برای شیشه سه جداره تولید می شود دارای استحکام بیشتر و محلی که شیشه ها قرار می گیرند دارای ابعاد بزرگتری نسبت به پنجره دوجداره است، اما شما می توانید به وسیله پروفیل های بازسازی عملیات تعویض پنجره را انجام دهید.

این مطلب برخی از روش های فیزیکی را که معماران، ارگان های توسعه دهنده و سازندگان ساختمان برای کاهش اثرات صدا می توانند بهره گیرند، نشان می دهد. در این راستا چهار عامل اصلی برای بهبود سازگاری صدا در هر نوع کاربری یا فعالیت مطرح خواهد گردید که عبارتند ازسایت پلان، سراحی معماری، روش های ساخت مانع یا حصار. هدف از ارائه این فاکتورهای اساسی مدیریت اصوات یا طراحی اصولی فضاها در جهت درست شنیدن و در عین حال اجتناب از نفوذ اصوات مزاحم در محدوده های زیستی است. این تکنیک ها و اثرات زیان آور ناشی از آن موثر بوده و بر کارائی فیزیکی در کاهش صداهای مزاحم محل های ویژه به لحاظ اکوستیکی می افزایند. در حقیقت هدف از این مطالعه ارئه یک راهکارهایی است که می توانند در مراحل برنامه ریزی، طراحی معماری و ساخت مورد توجه قرار گیرند.


شیشه رنگی

شیشه های دوجداره در ساختمان

پس از انقلاب صنعتی، نظر به اهمیت تهویه در ساختمان با بهره مندی از دستاوردهای تکنولوژیک، ساختار بدنه بیرونی ساختمان از دو جنبه مورد توجه قرار گرفت:

۱- نما به عنوان حائلی بین شرایط فیزیکی و اقلیمی بیرون ساختمان نظیر باد، باران و صدا به داخل.

۲- نما به عنوان نمایشگر هویت حجمی و زیبایی ساختمان.

لذا در دنیای غرب شیشه با تغییرات کیفی و کمی در تولید به عنوان عنصری لاینفک در ساختمان مطرح ماند. ولی نحوه به کارگیری آن در ساختمان و سایر موارد، دچار تغییرات اساسی گردید.

 


X